بیت های ارسال شده در سبک gang


Shoresh
200 تومان
Nighe fire
150 تومان